image

Aktualności

Biuro Rachunkowe Audytor-Komp

2021 -03 -04 09 :12

Koniec OFE. Część środków zostanie przejęta(UKRADZIONA) przez państwo

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy likwidującej ostatecznie otwarte fundusze emerytalne (OFE). Każdy członek OFE będzie mógł przenieść środki na indywidualne konto emerytalne (IKE) lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Eksperci wskazują, że w każdym przypadku część środków zostanie przejęta bezpośrednio przez państwo.

„Dzięki zmianom, wzrosną oszczędności emerytalne Polaków poprzez upowszechnienie IKE oraz odbudowane zostanie zaufanie do systemu emerytalnego. Chodzi o jasne oddzielenie systemu dobrowolnego i prywatnego oraz powszechnego i obowiązkowego” – czytamy w rządowym komunikacie.

Obecnie OFE mają łącznie ok. 15,4 mln członków. Średnie saldo na rachunku wynosi 9689 zł. Domyślną opcją będzie przeniesienie środków do IKE (z możliwością jego dalszego zasilania), ale możliwe będzie też przeniesienie całości pieniędzy do ZUS. Jak podkreśla rząd, w OFE zebrane środki były publiczne, a w IKE będą prywatne.

Pierwsza opcja będzie domyślna, czyli jeśli przyszły emeryt nie zrobi nic, cała pula środków zgromadzona w OFE zostanie przetransferowana na IKE. Ta opcja oznacza jednak utratę 15 proc. oszczędności, które będą pobrane w styczniu jako tzw. opłata przekształceniowa. W drugiej opcji należy podjąć jakieś kroki i zadeklarować chęć, aby środki zostały przetransferowane na konto ZUS-u. To trochę inne rozwiązanie, bo w tym momencie nie będzie pobrana żadna opłata, ale w przyszłości przy wypłacie świadczeń emerytalnych będą one opodatkowane podatkiem od emerytur – powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes ekonomistka z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, dr Edyta Wojtyla.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS będzie możliwe w okresie od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. Do przekształcenia OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte dojdzie natomiast 28 stycznia 2022 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje – zgłoszony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Projekt został przyjęty przez rząd 2 lutego 2021 r.

Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r.


2021 -02 -25 15 :01

25.02.2021 WAŻNY TERMIN VAT

25.02.2021

Wpłata podatku VAT (VAT-7) za styczeń 2021


2021 -02 -22 12 :36

22.02.2021 WAŻNY TERMIN PDOP i PDOF

22 lutego 2021

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.(PIT-4R)


Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.(PIT-5)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.(PIT-5L)

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.(CIT-2)


2021 -02 -15 14 :42

15.02.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

15 lutego 2021


Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników  zatrudniających pracowników za styczeń 2021

2021 -02 -10 09 :46

10.02.2021 NOWINKI Z MIN.FINANSÓW

Już w październiku wprowadzona ma zostać e-faktura, czyli ustandaryzowana forma dokumentu. Docelowo od 2023 r. cały system ma mieć charakter obowiązkowy. W projekcie nowelizacji ustawy o VAT Ministerstwo Finansów wskazało, że podstawą będzie nowy Krajowy System e-Faktur (KSeF), który zostanie oparty na przesyle danych przez API oraz modelu poświadczeń.

Plany resortu finansów zakładają, że KSeF stanowić będzie system teleinformatyczny, w ramach którego obowiązywać mają podobne do obecnych zasady wystawiania faktur.

„Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API. Projektowane rozwiązanie będzie oparte na modelu poświadczeń, tzn. wymagana będzie autoryzacja danej osoby w systemie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W praktyce same faktury będą przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatników, by potem trafiać do KSeF poprzez API. Cała procedura będzie przy tym wymagać uwierzytelnienia danego podatnika w systemie. Podatnicy otrzymają też wgląd w wystawione przez siebie i otrzymane e-faktury. Poszczególne dokumenty można będzie także przesłać w formacie xml albo przekonwertować do formatu pdf. Tego rodzaju dostęp i możliwość wystawiania faktur mają otrzymać w razie konieczności oczywiście również uprawnione podmioty (np. biura rachunkowe lub konkretne osoby).

„Wszystkie faktury będą mogły być sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika oraz przesłane do KSeF. Po przesłaniu faktury, KSeF przydziela numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu. W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej numeru identyfikującego tę fakturę w systemie KSeF, będzie ona uznawana za wystawioną oraz otrzymaną” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 1 lutego 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października 2021 r.


2021 -02 -10 09 :40

10.02.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

10 lutego 2021


Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników nie zatrudniających pracowników, jednosobowych udziałowców spółek kapitałowych za styczeń 2021


2021 -02 -02 12 :55

01.02.2021 KOREKTY KWOT ZA USŁUGI

Dzień dobry

informujemy, że dokonaliśmy delikatnych korekt kwot za nasze usługi księgowe

związane jest to z inflacją, ale też i zwiększeniem zakresu prac, nowe JPKi, nowe wzory deklaracji i sprawozdań itp

 

 


2021 -02 -01 13 :48

ZUS: Obowiązek zgłaszania umów o dzieło - pytania i odpowiedzi cz.2


 1. Czy mogę wysłać do ZUS formularz RUD za wiele osób, z którymi zawarłam umowę o dzieło?

Formularz RUD można przekazać do ZUS na dwa sposoby. Elektronicznie za pośrednictwem  Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz papierowo. Formularz do przekazania papierowo znajduje się na stronie www.zus.pl. Jest to formularz do wypełnienia i wydruku.

W formularzu RUD dostępnym na PUE ZUS można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu  umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy należy wypełnić odrębny formularz RUD.

W formularzu RUD do wypełnienia i wydruku można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na jednym formularzu można wykazać umowy dla maksymalnie dziesięciu wykonawców.

 1. Obecnie Fundacja nie jest płatnikiem składek. W ciągu najbliższych miesięcy ma w planach zawarcie kilku umów zlecenia i umów o dzieło, które będą zawierane w okresie kiedy płatnik jest aktywny. Jeżeli umowy o dzieło będą zawierane wcześniej i będą pokrywały się z tym okresem, czy należy zgłaszać je na formularzu RUD, czy tylko te, których data zawarcia umowy pokrywa się z okresem „aktywnym” i umowy zostały zawarte od 1 stycznia2021?

Obowiązek zawiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło ma każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Oznacza to, że nie ma obowiązku informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło podmiot lub jednostka organizacyjna (np. stowarzyszenie fundacja, spółka prawa handlowego, itp.) jeżeli nie jest płatnikiem składek, tj. nie jest zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek ze względu na brak obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego.

Dlatego, jeśli Fundacja stanie się płatnikiem składek (po zatrudnieniu zleceniobiorcy), będzie miała obowiązek na bieżąco przekazywania do ZUS informacji o umowach o dzieło  zawartych od momentu gdy Fundacja stanie się  płatnikiem składek.

 1. Czy w przypadku zawierania umowy o dzieło w sposób cykliczny z tą samą osobą, każdą umowę z osobna należy zgłaszać na formularzu RUD czy tylko pierwsza zawartą od 1 stycznia 2021?

Jeśli z daną osobą są cyklicznie zawierane umowy o dzieło, należy zgłosić do ZUS każdą taką umowę, która jest zawarta po 1 stycznia 2021 r..

 1. Osoba, z którą została podpisana umowa o dzieło podlega ubezpieczeniom w KRUS. Umowa ta została zawarta z płatnikiem, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Umowa o dzieło nie jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji należy zgłaszać taką umowę na formularzu RUD?

Zgłoszeniu nie podlegają umowy o dzieło zawarte przez płatników składek i osoby fizyczne, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca pozostaje w stosunku pracy. Dotyczy to zarówno umów zawartych z pracodawcą, jak i z podmiotem trzecim.

Zgłoszeniu nie podlega również umowa o dzieło zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która złożyła zamawiającemu oświadczenie, że wykonywane na podstawie tej umowy usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez tę osobę działalności.

Jeśli umowa o dzieło została zawarta z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą ale usługi wykonywane na podstawie umowy nie wchodzą w zakres prowadzonej przez tę osobę działalności, to należy taką umowę  zgłosić do ZUS jako zawartą z osobą fizyczną.

 1. Czy umowy o dzieło, które są zgłaszane na formularzu RUD są oskładkowane?

Nie. Umowy o dzieło, które są wykazywane w formularzu RUD nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych i nie są oskładkowane.


2021 -02 -01 13 :46

ZUS: Obowiązek zgłaszania umów o dzieło - pytania i odpowiedzi cz.1

Wszyscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021 r. mają obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Umowy trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać przez internet korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 

 1. Kto jest zobowiązany do poinformowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

Obowiązek zawiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło ma każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Oznacza to, że nie ma obowiązku informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło podmiot lub jednostka organizacyjna (np. stowarzyszenie fundacja, spółka prawa handlowego, itp.) jeżeli nie jest płatnikiem składek, tj. nie jest zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek ze względu na brak obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego.

Osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło musi ją zgłosić bez względu na to czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

 1. Czy wszystkie umowy o dzieło podlegają zgłoszeniu do ZUS?

Nie, nie wszystkie umowy o dzieło należy zgłosić do ZUS. Nie podlegają zgłoszeniu do ZUS:

 • umowy o dzieło zawarte przez płatników składek i osoby fizyczne, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca umowy pozostaje w stosunku pracy. Dotyczy to zarówno umów zawartych z pracodawcą, jak i z podmiotem trzecim,
 • umowy o dzieło zawarte z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która złożyła zamawiającemu oświadczenie, że wykonywane na podstawie umowy usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej.
 1. Czy należy do ZUS zgłosić umowy o dzieło zawarte przed 1 stycznia 2021 r., które będą realizowane w 2021 r.?

Przepisy prawa nakładające obowiązek zgłaszania umów o dzieło weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Dlatego obowiązkowi zgłoszeniowemu podlegają umowy o dzieło zawarte nie wcześniej niż od tej daty.

Obowiązek zgłoszenia obejmuje umowy bez względu na to czy zostały zawarte ustnie czy w formie pisemnej, gdyż taki tryb zawierania umów jest dopuszczony na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego.

Umowy, bez względu na formę w jakiej zostały zawarte (ustnie, czy pisemnie), będą podlegały zgłoszeniu w ciągu 7 dni od dnia ich zawarcia

 1. Umowa została zawarta w 2020 r. z datą rozpoczęcia jej wykonywania w 2021 r. Czy należy złożyć formularz RUD?

Nie. Do ZUS należy zgłaszać tylko umowy zawarte nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021 r. Dlatego, jeśli umowa została zawarta w 2020 r. ale będzie realizowana w 2021, to takiej umowy nie należy zgłaszać  do ZUS.

 1. Czy jeżeli umowa była zawarta w 2020 r. powinien być złożony formularz RUD?

Nie. Jeśli umowa o dzieło została zawarta w 2020 r. nie podlega zgłoszeniu do ZUS. Do ZUS należy przekazać informacje o zawartych umowach o dzieło, jeśli zostały zawarte nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021 r.

 1. Kto podpisuje dokument RUD?

Dokument RUD podpisuje -  co do zasady -zamawiający, co jest istotne szczególnie w przypadku zawierających takie umowy przez osoby fizyczne, które nie są płatnikami składek.

Jednak w przypadku podmiotów prawnych, jednostek organizacyjnych, czy osób fizycznych będących płatnikami składek - tak jak w przypadku  innych dokumentów przekazywanych do ZUS - formularz RUD może być podpisany przez osobę upoważnioną (czy upoważnione biuro rachunkowe).


2021 -01 -26 10 :12

WAŻNE: REMANENT NA 31.12.2020

Przypominamy o obowiązku sporządzenia remanentu na koniec 2020 roku; obowiązek wynika z ustawy o rachunkowości (dla ksiąg rachunkowych) i rozporządzenia o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów; nie spełnienie tego obowiązku może skutkować podważenia wiarygodności ksiąg z poważnymi skutkami podatkowymi i sankcjami


2021 -01 -25 13 :26

25.01.2021 WAŻNY TERMIN VAT

25.01.2021

Wpłata podatku VAT (VAT-7) za grudzień 2020 lub za IV kwartał 2020

 

 

wpłaty należy dokonywać wyłącznie na mikrorachunek wygenerowany z NIPem


2021 -01 -20 13 :26

20.01.2021 WAŻNY TERMIN PDOP i PDOF

20 stycznia 2021

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.(PIT-4R)


Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.(PIT-5)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.(PIT-5L)

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.(CIT-2)

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA WYGENEROWANY Z NIPem MIKRORACHUNEK


2021 -01 -15 11 :21

15.01.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

15 stycznia 2021

Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników  zatrudniających pracowników za grudzień 2020
2021 -01 -13 08 :01

ZUS: Obowiązek zgłaszania umów o dzieło - pytania i odpowiedzi cz.2

 1. Czy mogę wysłać do ZUS formularz RUD za wiele osób, z którymi zawarłam umowę o dzieło?

Formularz RUD można przekazać do ZUS na dwa sposoby. Elektronicznie za pośrednictwem  Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz papierowo. Formularz do przekazania papierowo znajduje się na stronie www.zus.pl. Jest to formularz do wypełnienia i wydruku.

W formularzu RUD dostępnym na PUE ZUS można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu  umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy należy wypełnić odrębny formularz RUD.

W formularzu RUD do wypełnienia i wydruku można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na jednym formularzu można wykazać umowy dla maksymalnie dziesięciu wykonawców.

 1. Obecnie Fundacja nie jest płatnikiem składek. W ciągu najbliższych miesięcy ma w planach zawarcie kilku umów zlecenia i umów o dzieło, które będą zawierane w okresie kiedy płatnik jest aktywny. Jeżeli umowy o dzieło będą zawierane wcześniej i będą pokrywały się z tym okresem, czy należy zgłaszać je na formularzu RUD, czy tylko te, których data zawarcia umowy pokrywa się z okresem „aktywnym” i umowy zostały zawarte od 1 stycznia2021?

Obowiązek zawiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło ma każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Oznacza to, że nie ma obowiązku informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło podmiot lub jednostka organizacyjna (np. stowarzyszenie fundacja, spółka prawa handlowego, itp.) jeżeli nie jest płatnikiem składek, tj. nie jest zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek ze względu na brak obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego.

Dlatego, jeśli Fundacja stanie się płatnikiem składek (po zatrudnieniu zleceniobiorcy), będzie miała obowiązek na bieżąco przekazywania do ZUS informacji o umowach o dzieło  zawartych od momentu gdy Fundacja stanie się  płatnikiem składek.

 1. Czy w przypadku zawierania umowy o dzieło w sposób cykliczny z tą samą osobą, każdą umowę z osobna należy zgłaszać na formularzu RUD czy tylko pierwsza zawartą od 1 stycznia 2021?

Jeśli z daną osobą są cyklicznie zawierane umowy o dzieło, należy zgłosić do ZUS każdą taką umowę, która jest zawarta po 1 stycznia 2021 r..

 1. Osoba, z którą została podpisana umowa o dzieło podlega ubezpieczeniom w KRUS. Umowa ta została zawarta z płatnikiem, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Umowa o dzieło nie jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji należy zgłaszać taką umowę na formularzu RUD?

Zgłoszeniu nie podlegają umowy o dzieło zawarte przez płatników składek i osoby fizyczne, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca pozostaje w stosunku pracy. Dotyczy to zarówno umów zawartych z pracodawcą, jak i z podmiotem trzecim.

Zgłoszeniu nie podlega również umowa o dzieło zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która złożyła zamawiającemu oświadczenie, że wykonywane na podstawie tej umowy usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez tę osobę działalności.

Jeśli umowa o dzieło została zawarta z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą ale usługi wykonywane na podstawie umowy nie wchodzą w zakres prowadzonej przez tę osobę działalności, to należy taką umowę  zgłosić do ZUS jako zawartą z osobą fizyczną.

 1. Czy umowy o dzieło, które są zgłaszane na formularzu RUD są oskładkowane?

Nie. Umowy o dzieło, które są wykazywane w formularzu RUD nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych i nie są oskładkowane.


2021 -01 -13 07 :59

ZUS: Obowiązek zgłaszania umów o dzieło - pytania i odpowiedzi cz.1

Wszyscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021 r. mają obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Umowy trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać przez internet korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 

 1. Kto jest zobowiązany do poinformowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

Obowiązek zawiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło ma każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Oznacza to, że nie ma obowiązku informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło podmiot lub jednostka organizacyjna (np. stowarzyszenie fundacja, spółka prawa handlowego, itp.) jeżeli nie jest płatnikiem składek, tj. nie jest zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek ze względu na brak obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego.

Osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło musi ją zgłosić bez względu na to czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

 1. Czy wszystkie umowy o dzieło podlegają zgłoszeniu do ZUS?

Nie, nie wszystkie umowy o dzieło należy zgłosić do ZUS. Nie podlegają zgłoszeniu do ZUS:

 • umowy o dzieło zawarte przez płatników składek i osoby fizyczne, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca umowy pozostaje w stosunku pracy. Dotyczy to zarówno umów zawartych z pracodawcą, jak i z podmiotem trzecim,
 • umowy o dzieło zawarte z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która złożyła zamawiającemu oświadczenie, że wykonywane na podstawie umowy usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej.
 1. Czy należy do ZUS zgłosić umowy o dzieło zawarte przed 1 stycznia 2021 r., które będą realizowane w 2021 r.?

Przepisy prawa nakładające obowiązek zgłaszania umów o dzieło weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Dlatego obowiązkowi zgłoszeniowemu podlegają umowy o dzieło zawarte nie wcześniej niż od tej daty.

Obowiązek zgłoszenia obejmuje umowy bez względu na to czy zostały zawarte ustnie czy w formie pisemnej, gdyż taki tryb zawierania umów jest dopuszczony na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego.

Umowy, bez względu na formę w jakiej zostały zawarte (ustnie, czy pisemnie), będą podlegały zgłoszeniu w ciągu 7 dni od dnia ich zawarcia

 1. Umowa została zawarta w 2020 r. z datą rozpoczęcia jej wykonywania w 2021 r. Czy należy złożyć formularz RUD?

Nie. Do ZUS należy zgłaszać tylko umowy zawarte nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021 r. Dlatego, jeśli umowa została zawarta w 2020 r. ale będzie realizowana w 2021, to takiej umowy nie należy zgłaszać  do ZUS.

 1. Czy jeżeli umowa była zawarta w 2020 r. powinien być złożony formularz RUD?

Nie. Jeśli umowa o dzieło została zawarta w 2020 r. nie podlega zgłoszeniu do ZUS. Do ZUS należy przekazać informacje o zawartych umowach o dzieło, jeśli zostały zawarte nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021 r.

 1. Kto podpisuje dokument RUD?

Dokument RUD podpisuje -  co do zasady -zamawiający, co jest istotne szczególnie w przypadku zawierających takie umowy przez osoby fizyczne, które nie są płatnikami składek.

Jednak w przypadku podmiotów prawnych, jednostek organizacyjnych, czy osób fizycznych będących płatnikami składek - tak jak w przypadku  innych dokumentów przekazywanych do ZUS - formularz RUD może być podpisany przez osobę upoważnioną (czy upoważnione biuro rachunkowe). 

 


2021 -01 -11 08 :02

11.01.2021 WAŻNY TERMIN ZUS

11 stycznia 2021


Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników nie zatrudniających pracowników, jednosobowych udziałowców spółek kapitałowych za grudzień 2020


2020 -12 -31 11 :34

31.12.2020/01.01.2021

 

Te znaki zodiaku dobrze wejdą w 2021 rok! Pieniądze, miłość, może awans - co dobrego pojawi się na ich drodze? Horoskop na Nowy Rok | Echo Dnia Świętokrzyskie

Szanowni Państwo; mija trudny rok, nadchodzi nowy

wszystkim, którzy z nami przeszli ten trudny biznesowo czas, życzymy aby nowy rok był rokiem zmiany, oddechu i powrotu do rozwoju naszych biznesów, mniejszych i większych, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się sukcesami, abyśmy mogli skupić się na pracy i w spokoju planować czas na wypoczynek

pozdrawiamy serdecznie

Ryszard i Jacek

 


2020 -12 -31 11 :13

31.12.2020 prace techniczne

dzien dobry

do 04.01.2021 planujemy wykonanie prac technicznych związanych z tabelkami; w związku z tym mogą nastąpić przerwy w dostępie do danych

plan jest taki, aby te prace trwały wieczorem, ale w razie komunikatu o błędzie proszę o cierpliwość

 

pozdrawiamy

 


2020 -12 -30 13 :48

31.12.2020 WAŻNY TERMIN

31.12.2020 data sporządzenia remanentu rocznego


2020 -12 -28 09 :31

28.12.2020 WAŻNY TERMIN VAT

28.12.2020

Wpłata podatku VAT (VAT-7) za listopad 2020

 

 

wpłaty należy dokonywać wyłącznie na mikrorachunek wygenerowany z NIPem


2020 -12 -24 11 :21

24.12.2020. ŻYCZENIA

Drodzy nam Państwo;

Na czas nadchodzących Świąt życzymy Państwu spokojnych Świąt, wolnych od trosk, ubranych w uśmiech i radość, spędzonych w gronie życzliwych osób

składa zespół z Waszego Biura Rachunkowego


2020 -12 -23 12 :12

23.12.2020 Rejestrowanie umów o dzieło – w styczniu 2021 ZUS ruszy z ewidencją

Z początkiem nowego roku w życie wejdzie nowy obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawieranych umowach o dzieło. Obowiązek będzie dotyczyć umów zawartych w okresie od 1 stycznia 2021 r. Zgłoszeń należy dokonywać na nowych formularzach RUD i w trakcie 7 dni, licząc od dnia zawarcia danej umowy.

Nowy obowiązek jest wprowadzany przy okazji zmian w ramach tarcz antykryzysowych. Płatnik składek lub osoba fizyczna (niezależnie od tego, czy jest płatnikiem składek czy nie) zlecająca dzieło ma zawiadamiać ZUS o zawarciu umowy. W praktyce więc obowiązek nie odnosi się np. do podmiotów lub jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszenia, fundacje i spółki prawa handlowego), które nie są płatnikami składek.

Obowiązek nie będzie jednak dotyczyć umów o dzieło: – zawartych z własnym pracownikiem; – wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem; – zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

„Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS” – wyjaśnia ZUS.

Co istotne, dla każdego wykonawcy dzieła będzie trzeba składać oddzielny formularz RUD, a w jednym takim formularzu można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.


2020 -12 -23 10 :03

NOWA STRONA NASZEGO BIURA

Dzień dobry;

w związku z uruchomieniem nowej strony naszego biura proszę o sprawdzenie czy mogą się Państwo zalogować, czy tabelki są przejrzyste i czytelne

czekamy również na wszelkie uwagi (oczywiście te pozytywne )

w razie zgłaszania błędów proszę o informacje z jakiego systemu operacyjnego Państwo korzystacie, jakiej przeglądarki i ew z jakiego sprzętu(laptop, smartfon, komp stacjonarny, mac, tablet)

oczywiście proszę się komunikować na maile

audytorkomp@gmail.com

audytorkomp@wp.pl

w niedługim czasie zostaną ustalone adresy komunikacyjne aby nie było już zamieszania

pozdrawiamy


2020 -12 -21 07 :43

21.12.2020 WAŻNY TERMIN PDOP i PDOF

21 grudnia 2020

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych - wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.(PIT-4R)


Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.(PIT-5)

Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.(PIT-5L)

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.(CIT-2)

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA WYGENEROWANY Z NIPem MIKRORACHUNEK

 

UWAGA: wysłane z maila technicznego; proszę na niego nie odpowiadać

właściwe adresy: audytorkomp@gmail.com lub audytorkomp@wp.pl


2020 -12 -15 08 :35

15.12.2020 WAŻNY TERMIN ZUS

15 grudnia 2020

Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników  zatrudniających pracowników za listopad 2020Uwaga: wysłane z maila technicznego, proszę na niego nie odpowiadać

właściwe maile:

audytorkomp@gmail.com

audytorkomp@wp.pl


2020 -12 -10 08 :09

10.12.2020 WAŻNY TERMIN ZUS

10 grudnia 2020


Termin  zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy przez płatników nie zatrudniających pracowników, jednosobowych udziałowców spółek kapitałowych za listopad 2020


Uwaga: wysłane z maila technicznego, proszę na niego nie odpowiadać

właściwe maile:

audytorkomp@gmail.com

audytorkomp@wp.pl


2020 -12 -03 11 :04

03.12.2020 UMOWY O DZIEŁO A ZUS

https://www.forbes.pl/opinie/pelne-oskladkowanie-umow-o-dzielo-coraz-blizej-zus-bierze-je-pod-lupe/pqr1lse

 


2020 -11 -25 12 :40

25.11.2020 dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego

w związku z faktem utrudnienia dostarczania dokumentów do biura rachunkowego przypominamy i wyjaśniamy, że:

1.dokumenty należy dostarczać w formie papierowej

2.sporadycznie przyjmujemy dokumenty przesyłane drogą mailową jako załączniki wyłącznie w formacie pdf

wszelkie inne formaty nie będą brane pod uwagę; związane jest to z faktem, że pliki *.png, *.jpg są bardzo duże i maile zawierające po kilka takich plików blokują moją skrzynkę mailową i skutecznie utrudniają pracę, takie pliki niejednokrotnie mają wielkość powyżej 4-5 Mb; należy zmniejszyć na urządzeniach skanujących rozdzielczość np. na 100dpi*100dpi

nie będziemy również przyjmować dokumentów przesyłanych na Wacapie, mmsie, Messengerze

zasada ta jest związana z bezpieczeństwem, że wszystkie dokumenty trafiające do nas są kompletne i że żaden nie został "niedostrzeżony"


2020 -11 -25 12 :28

25.11.2020 WAŻNE O OZNACZENIACH NA DOKUMENTACH (nowy JPK)

Ponieważ zdarzają się głosy, że na fakturach nie trzeba umieszczać dodatkowych oznaczeń dotyczących nowego JPKa informuję, że jest to prawda; żaden przepis prawny nie narzuca konieczności umieszczania takich oznaczeń, poza MPP(metoda podzielonej płatności) i MK(metoda kasowa) na dokumentach;

ALE MY W BIURZE RACHUNKOWYM NIE MAJĄC TAKICH OZNACZEŃ NIE UMIEŚCIMY ICH W JPKu, CO PONIESIE ZA SOBĄ KONSEKWENCJE EWENTUALNYCH KOREKT

w związku z powyższym uczulamy aby umieszczać w sposób bardzo widoczny tych dodatkowych oznaczeń; jeśli oprogramowanie nie umożliwia umieszczania dodatkowych oznaczeń na f-rach sprzedaży to należy dokonać tego ręcznie

nie będziemy brać odpowiedzialności i ponosić konsekwencji ze względu na brak lub niewidoczne oznaczanie dokumentów


2020 -11 -25 12 :19

25.11.2020 WAŻNY TERMIN VAT

26.10.2020

Wpłata podatku VAT (VAT-7) za październik 2020

 

 

wpłaty należy dokonywać wyłącznie na mikrorachunek wygenerowany z NIPem


Uwaga: wysłane z maila technicznego, proszę na niego nie odpowiadać

poprawne adresy mailowe :
audytorkomp@gmail.com

audytorkomp@wp.pl